DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

OCENĚNÍ JISTEBNICKÝ KRASOŇ

Také pro rok 2020 vyhlašujeme pro období 1. 5. až 31. 8. soutěž Jistebnický Krasoň, kterou chceme opět motivovat spoluobčany k zájmu o zlepšování vzhledu našeho města. Podrobná pravidla ocenění vidíte hned pod těmito řádky, budou také zveřejněna na naší nástěnce. Své pozitivní i negativní podněty můžete podat ústně kterémukoli členu spolku nebo e-mailem na okraslovak@seznam.cz

PRAVIDLA OCENĚNÍ ZA ZLEPŠENÍ VZHLEDU MĚSTA JISTEBNICE

1.    Pořadatel

Pořadatelem ocenění je Okrašlovací spolek v Jistebnici (dále jen „spolek“). Spolek si vyhrazuje právo řídit udělování ocenění podle těchto pravidel. Pravidla schvaluje rada spolku před termínem pro podávání návrhů na ocenění, v jeho průběhu je nebude měnit.

2.    Název ocenění                                                    Název anticeny

Jistebnický Krasoň                                           Jistebnický Prasoň

3.    Cíl udělování ocenění a anticeny

Spolek si uvědomuje různé nedostatky ve vzhledu našeho města. Chceme, aby vyhlašované ocenění bylo nástrojem na zlepšení situace. Cílem je formou podpory a propagace pozitivních příkladů péče o svoje okolí povzbudit občany, firmy, organizace, zastupitele atd. (dále jen „veřejnost“) k dalšímu zvelebování nejbližšího okolí bydliště/sídla, veřejných prostranství a občanské vybavenosti tak, aby byly pro obyvatele na pohled i užívání příznivé a přátelské.

Protože mezi námi všemi existuje určitá slepota vůči nedobrému vzhledu některých míst, bude spolu s oceněním vyhlašována také druhá část – anticena Jistebnický Prasoň, v které chceme upozornit na místa, kde se estetickou či technickou stránku věci zatím nedaří zlepšit. Upřímně věříme, že upozorněním na tato slabá místa docílíme jejich postupných úprav.

4.    Předmět ocenění a anticeny

Na ocenění či anticenu mohou být nominovány např. budovy či jejich části (okna, dveře apod.), objekty, zahrádky, zákoutí, partie, chodníky, zábradlí, vozovky, zastávky, parkovací plochy, parky, hřiště, osvětlení, mobiliář, vegetace apod. viditelné z veřejných komunikací a prostor, a to bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Musí se však nacházet na vlastním území Jistebnice a jejího nejbližšího okolí, nikoliv v okolních osadách.

5.    Kdo může podat návrh na ocenění či anticenu

Návrh může podat spolku kdokoliv z veřejnosti.  Návrhy  s  uvedením  adresy  nebo  popisu  místa a jednoduchého zdůvodnění je možné podávat ústně kterémukoli členovi spolku nebo e-mailem na okraslovak@seznam.cz. Fotodokumentace k návrhu od přihlašovatelů je vítána, pokud ji neposkytnou, pořídí si ji členové spolku sami.

6.    Termín pro podávání návrhů

Termín pro podávání návrhů je od 1. 5. do 31. 8. příslušného kalendářního roku. Zahájení podávání návrhů je pro každý rok připomenuto v jarním Zpravodaji (březen).

7.    Evidence

Evidenci spojenou s nominacemi shromažďuje a vede určený člen spolku. Součástí evidence je adresa nebo jiná lokalizace předmětu hodnocení, zdůvodnění a fotografie navrženého objektu. Podklady budou průběžně, nejpozději však po ukončení termínu k podávání návrhů předány komisi k vyhodnocení. Současně přechází do vyhodnocování příspěvky z let minulých, které nebyly oceněny a jejich stav se mezitím nezhoršil (resp. nezlepšil v případě Jistebnického Prasoně).

8.    Kritéria

Základními kritérii pro hodnocení návrhů na Jistebnického Krasoně je nápaditost, citlivost úpravy, smysl pro vkus (nikoli nákladnost), s kterými veřejnost přispěla ke zlepšení vzhledu města.

Základními kritérii pro hodnocení návrhů na Jistebnického Prasoně je míra nepořádku, zanedbanosti, nevzhlednosti a lhostejnosti ke svému okolí, ke vzhledu města.

9.    Hodnocení

Vyhodnocení návrhů provádí tříčlenná komise z řad členů spolku, která je vždy pro každý rok jmenována předsedou spolku v jiném složení.

Tři vítězné návrhy na Jistebnického Krasoně vybere komise tak, že ze všech návrhů, které obdržela k vyhodnocení, určí každý člen komise tři své kandidáty na vítěze. Z tohoto užšího výběru komise po dohodě určí, které návrhy získají 1., 2. a 3. místo.

Stejným způsobem provede komise vyhodnocení návrhů na anticenu Jistebnický Prasoň s tím rozdílem, že místo tří kandidátů navrhne každý člen komise pouze jednoho. Z tohoto užšího výběru určí komise jediný návrh, kterému bude anticena přidělena.

Hodnocení musí být provedeno v termínu alespoň týden před uzávěrkou vydání podzimního Zpravodaje.

10.  Zveřejnění přihlášených návrhů, vyhlášení vítězů

  • Fotografie všech přihlášených návrhů (pozitivních i negativních) budou zveřejněny na internetových stránkách spolku www.okraslovak.wbs.cz.
  • Výběr z návrhů (provedený s ohledem na celkové množství přihlášených návrhů a na motivační účinek) bude uveden na nástěnce spolku.
  • Vítězové Jistebnického Krasoně (1., 2. a 3. místo) a návrh vybraný komisí na anticenu Jistebnický Prasoň budou zveřejněni na stránkách podzimního Zpravodaje, na internetových stránkách spolku a na nástěnce spolku.

11.  Ceny

Tři vítězné návrhy na Jistebnického Krasoně obdrží od komise spolku symbolické ocenění – keramiku, diplom apod. Ceny předá komise vítězům osobně.

 

Tato pravidla schválila rada spolku dne 15. 2. 2019, nedojde-li ke změně, budou platit i v následujících letech.

 


aktualizováno: 26.09.2020 23:17:55